Konkurs fotograficzny

Konkurs wakacje z RAP Radomsko w tle

 

REGULAMIN KONKURSU
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wakacje z RAP Radomsko w tle”
2. Organizatorem Konkursu i fundatorem nagród jest Radomszczańska Akademia Piłkarska, zwany dalej „RAP Radomsko”
3. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na stronie
www.rap-radomsko.pl i na profilu Facebook https://www.facebook.com/rapradomsko/ w dniach 01 lipca – 31 sierpnia 2018 r.
§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:
a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych i jest prawnym opiekunem zawodnika RAP Radomsko
b) nie jest pracownikiem Radomszczańskiej Akademii Piłkarskiej
c) nie jest członkiem rodziny pracownika Radomszczańskiej Akademii Piłkarskiej
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:
a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1 a,b,c.
§ 3
NAGRODY
1. Nagrodą w Konkursie są:
Za I miejsce – piłka z autografem wybranego przez laureata reprezentanta Polski w piłce nożnej

Za II miejsce – piłka z autografem wybranego przez laureata zawodnika polskiej ekstraklasy piłkarskiej

Za III miejsce – autograf wybranego przez laureata zawodnika polskiej ekstraklasy na dostarczonym przez laureata własnym materiale (piłka nożna, koszulka, kubek, itp.)

Każdy uczestnik konkursu otrzyma gadżet RAP Radomsko.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową,
która po upływie 7 dni od końca terminu trwania konkursu, wybierze laureatów konkursu.
3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję
konkursową złożoną z osób nie związanych z RAP Radomsko. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień
tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
4. Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu
7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu.
6. Nagroda zostanie przekazana do Laureatów Konkursu na zajęciach sportowych w ramach treningów w RAP Radomsko.
7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z
odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez RAP Radomsko
8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis
Facebook, ani z nim związany.
§ 4
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb konkursu zgodnie z ustawą z 10 maja 2018 roku Sejmu RP VIII kadencji, zgodnej z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                                                               2. Uczestnik konkursu oświadcza, że wyraża zgodę na umieszczanie zdjęć zawierających wizerunek własnego dziecka wykonanych na potrzeby konkursu na stronie internetowej RAP Radomsko, profilach internetowych zarządzanych przez RAP Radomsko jak Facebook w celu informacji i promocji RAP Radomsko                                                                                                                                                                                                    § 5
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to
na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian
terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od
czasu opublikowania go na stronie www.rap-radomsko.pl